Privacyverklaring Vereniging voor Klinisch Linguïstiek

Laatst gewijzigd: 23 mei 2018

De Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VKL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maateregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doekeinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VKL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden, klanten of leveranciers worden door de VKL verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden, waaronder de financiële en secretariële werkzaamheden:

 • Beoordeling of aan de opleidingseis voldaan is;
 • Ledenadministratie VKL;
 • Het afhandelen van de betaling van lidmaatschapsgelden;
 • Contact op nemen met leden via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Leden de mogelijkheid bieden om een profiel aan te maken op de website;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap, danwel de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de VKL de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titel;
 • (Zakelijk) telefoonnummer;
 • (Zakelijk) e-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • IBAN nummer;
 • Opleidingsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die door leden actief verstrekt worden, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door de VKL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelen en niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is, voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan andere partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), gezien de aard van de VKL en de opleidingseis die gesteld wordt aan de leden.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Klantgegevens

De klantgegevens, waaronder gegevens over afnemers en leverancier, communicatiebestanden en huurzaken worden tot 5 jaar na einde van de overeenkomst bewaard. Op verzoek kan de bewaartermijn verkort worden tot 2 jaar na einde overeenkomst.

 

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies eventueel uitzetten via uw browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Google Analytics maakt gebruik van onderstaande cookies.

 

Naam Domein Doel Vervaldatum Type
_ga klinischelinguistiek.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt 2 jaar HTTP Cookie
_gat klinischelinguistiek.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Session HTTP Cookie
_gid klinischelinguistiek.nl Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie

 

Beveiliging

De VKL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onrechtmatige openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Alleen bestuursleden en de webmaster hebben inzage in de ledenadministratie;
 • Alle personen die namens de VKL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor uitwisseling van de persoonsgegevens;
 • Het takenpakket van de secretaris is uitgebreid met het toezicht houden op de juiste verwerking van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de VKL op via info@klinischelinguistiek.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VKL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de VKL van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klinischelinguistiek.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De VKL reageert zo snel mogelijk op uw verzoek.

Vragen

Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, of over deze privacyverklaring, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens

Vereniging voor Klinische Linguïstiek
t.a.v. Mw M. van der Staaij – Mulder (secretaris)
info@klinischelinguistiek.nl