Terug

doctoraatsbursaal variatielinguïstiek en constructiegrammatica Universiteit Gent

Aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent is er een vacature voor een 100% doctoraatsbursaal (m/v) op een onderzoeksproject met een gemengde constructiegrammaticale en variatielinguïstische insteek. De bedoeling is om patronen van variatie te onderzoeken in de mate waarin sprekers van het hedendaagse (Belgische en Nederlandse) Nederlands “creatieve” of “ongewone” toepassingen van verschillende types grammaticale constructies aanvaarden en spontaan produceren. Daarbij wordt niet alleen de potentiële rol van (traditionele en minder traditionele) sociolinguïstische variabelen onderzocht, maar ook die van persoonlijkheidsvariabelen. Het project maakt deel uit van een breder, interdisciplinair onderzoeksproject over “Language productivity at work”. Een uitgebreide projectbeschrijving is te verkrijgen op verzoek.

De hoofdtaak van de geselecteerde kandidaat is om doctoraatsonderzoek uit te voeren en een proefschrift voor te bereiden binnen het hierboven genoemde domein, onder de begeleiding van prof. Timothy Colleman en dr. Anne-Sophie Ghyselen. Daarnaast werkt hij/zij ook mee aan gezamenlijk onderzoek van het “Language productivity at work”-consortium, participeert hij/zij in onderzoeksactiviteiten van de vakgroep en kan hij/zij in onderling overleg in beperkte mate worden ingezet voor andere taken, zoals de praktische voorbereiding van een wetenschappelijk evenement of het verzorgen van een gastcollege.

We bieden een voltijdse aanstelling als doctoraatsbursaal voor een periode van twee jaar, die na gunstige evaluatie verlengbaar is met een tweede termijn van twee jaar. De aanvangsdatum is 1 januari 2021. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en/of de aard van de aanstelling kunt u zich wenden tot Timothy Colleman (timothy.colleman@UGent.be) en Anne-Sophie Ghyselen (annesophie.ghyselen@UGent.be).

Profiel:

 • U beschikt over het diploma van Master in de Taal- en Letterkunde (idealiter met specialisatie Nederlands) en/of van Master in de Psychologie (met specialisatie psycholinguïstiek), of van een gelijkwaardig diploma (Nederlands, Taalwetenschap, enz.);
 • U kunt uitstekende studieresultaten voorleggen;
 • U beschikt over een uitstekende (native of near-native speaker) kennis van het Nederlands en daarnaast ook over een goede kennis van het Engels;
 • U heeft relevante ervaring met grammaticaal onderzoek, bij voorkeur in de context van een afstudeerscriptie, en bij voorkeur met een minstens gedeeltelijke focus op het Nederlands;
 • U bent gebeten door onderzoek en onderschrijft de principes van wetenschappelijke integriteit;
 • U bent sociaal vaardig en samenwerkingsgericht en bereid om te functioneren in een interdisciplinair onderzoeksteam;  
 • Bijkomende troeven zijn:
 • aantoonbare ervaring met corpusgebaseerd onderzoek;
 • en/of aantoonbare ervaring met variatielinguïstisch onderzoek;
 • en/of aantoonbare ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • en/of vertrouwdheid met cognitief-functionalistische en/of constructiegrammaticale benaderingen van de grammatica;
 • en/of vertrouwdheid met theorieën over persoonlijkheid;
 • en/of kennis van een of meerdere van de overige talen die binnen het project worden onderzocht, nl. Frans, Duits, Spaans en IJslands.

Solliciteren kan tot en met 22 oktober 2020. Stuur een gedetailleerd cv, een motivatiebrief (in het Nederlands en/of in het Engels) en een proeve van eigen wetenschappelijk werk (scriptie, onderzoekspaper geschreven in het kader van de gevolgde masteropleiding, wetenschappelijk artikel voorgelegd aan een tijdschrift, enz.) naar languageproductivity@UGent.be. De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden in de laatste week van oktober.