Terug

Subsidie ontwikkeling instrument spraakontwikkeling

Naar aanleiding van de vragen van leden tijdens de algemene ledenvergadering hebben Ben Maassen en Mieke Beers een reactie geschreven en antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Het bestuur denkt dat hiermee de belangrijkste bezwaren zijn weggenomen en ziet goede redenen om te investeren in het ontwikkelen van dit instrument voor analyse van spraakontwikkeling. Wij zullen de ontwikkelaars tijdens het volgende VIO TOS uitnodigen om meer over dit instrument te komen vertellen. Heb je vragen of opmerkingen over de subsidieaanvraag? Neem dan binnen een week contact op via info@klinischelinguistiek.nl 

Reactie Ben Maassen en Mieke Beers op vragen VKL-leden naar aanleiding van voorstel bestuur om het ontwikkelen van een instrument voor analyse van spraakontwikkelingsstoornissen op basis van spontane taal te ondersteunen met een bijdrage van €2000,-.

Korte uitleg project

De bestaande instrumenten FAN en CAI hebben complementaire functies bij de diagnostiek van spraakontwikkelingsstoornissen. Het CAI heeft als doel te differentiëren tussen articulatorische, dyspractische of fonologische stoornissen en is een gebruiksvriendelijk instrument door een efficiënte invoertool op basis van benoem- en imitatietaken. De FAN is gebaseerd op spontane taalanalyse en het onderliggende analysemodel biedt de mogelijkheid in de spontane taal fonologische stoornissen te onderscheiden van andere vormen van spraakontwikkelingsstoornissen.

Het doel van het project is om de sterke kanten van beide instrumenten FAN en CAI samen te laten komen in één nieuw instrument. Om te komen tot dit nieuwe instrument zal de invoertool van CAI geschikt gemaakt worden voor de analyse van spontane taal, en zullen de oorspronkelijke analysemodellen van de FAN en het CAI worden geïntegreerd. Tenslotte zal rapportage van de uitvoer binnen het project nieuw worden ontwikkeld.

Het nieuwe instrument heeft als meerwaarde dat de invoer op een gebruiksvriendelijke manier plaatsvindt. De gebruiker wordt begeleid in keuzes wat betreft 1) het fonologisch transcriberen van woorden uit een spontane taalopname en 2) het beoordelen en benoemen van correcte en incorrecte productie van klanken. Na het invoeren van de getranscribeerde woorden voert het instrument analyses op fonologisch en fonetisch/articulatorisch niveau uit en geeft het de resultaten weer in overzichtelijke rapportages. Aan de hand van de gerapporteerde resultaten kan de logopedist/klinisch linguïst/spraak-taalpatholoog een onderbouwde behandeling of een ander behandeladvies opstellen.

In antwoord op de vragen

  • Het is niet nodig CAI of FAN aan te schaffen. Dit instrument kan naast FAN en/of CAI gebruikt worden.

Het nieuwe instrument maakt gebruik van een combinatie van de analyseregels van FAN en CAI. Er is namelijk een grote overlap tussen CAI- en FAN-analyses; de analyses zijn ook uitwisselbaar. Het verschil tussen CAI en FAN zit ‘m in de wijze van ontlokken van spraaksamples, en de normdata: CAI en FAN hebben elk een eigen (maar overlappende) set van genormeerde variabelen. FAN is genormeerd op onderscheiden van fonologische stoornissen, CAI op differentiëren tussen articulatorische, dyspractische of fonologische stoornissen. Maar door kruisbestuiving van analyseregels, gevolgd door nieuw normeringsonderzoek [dat moet plaatsvinden omdat de wijze van ontlokken van spraaksamples verschilt] kan ook de diagnostische bijdrage van elk van beide instrumenten worden uitgebreid.

  • Ten opzichte van CAI wordt een mogelijkheid voor spontane spraakanalyse toegevoegd aan de mogelijkheid voor de differentiaaldiagnostiek van spraakontwikkelingsstoornissen.
  • Ten opzichte van FAN(-digitaal) wordt de invoer gebruiksvriendelijker en bestaat de uitvoer ook uit fonologische processen.
  • De invoer en analyse volgen de FAN-principes voor spontane spraakanalyse, daardoor is de uitvoer nog steeds te vergelijken met de FAN-ontwikkelingsvolgorde (Beers, 1995).
  • Het is mogelijk in de toekomst met dit nieuwe instrument een database op te bouwen voor normeringsonderzoek en andere onderzoeksdoeleinden (met schriftelijke toestemming van ouders en logopedist/klinisch linguïst/spraak-taalpatholoog). Dit vormt geen onderdeel van de huidige aanvraag.
  • Bijdrage van de verzekeraars hebben wij nog niet uitgezocht. Voor aanvullende  subsidieverzoeken zijn wij in contact met Kentalis en de NVLF.